ایرانچیک-اهمیت پرورش غاز و اردک

اهمیت پرورش غاز و اردک

سرعت رشد بالا: جوجه حدود 40 گرمی طی 60 روز به حدود 2500 گرم می رسد، یعنی وزن آن 60 برابر می شود. به عبارت دیگر هر روز به اندازه وزن اولیه اش به وزن اولیه اش اضافه می شود. ... ادامه مطلب